Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘Dak en gevel onderhoud.’ (hierna ‘gebruiker’) en elke natuurlijke of rechtspersoon (hierna ‘opdrachtgever’), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker hebben een geldigheidsduur van zeven dagen. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving daarvan.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker hebben een geldigheidsduur van zeven dagen. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving daarvan.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De opdrachtgever moet zelf ervoor zorgen dat de gevel vrij is van bijvoorbeeld verlichting, camera’s, enzovoort. De genoemde termijnen voor de voltooiing van werkzaamheden gelden nooit als fatale termijnen. Gebruiker dient te allen tijde alsnog een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het overeengekomen bedrag kan daardoor worden aangepast.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden indien: – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – zich omstandigheden voordoen waarvan gebruiker niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, inclusief de reeds gemaakte (indirecte) kosten. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen of de order te annuleren, zonder verplichting tot betaling van enige vergoeding. De vorderingen van gebruiker op opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar. Indien opdrachtgever een geplaatste order (gedeeltelijk) annuleert, is opdrachtgever gehouden de redelijk gemaakte kosten in verband met de order te vergoeden.

Artikel 5. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet aan zijn schuld te wijten is en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

Er kan een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag worden gevraagd voordat de diensten van start gaan. Betaling dient steeds contant of per bank direct na de werkzaamheden plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever ontvangt een betalingsbewijs van de betaling. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, treedt hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. Gebruiker is gerechtigd de gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Nadat opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten, is opdrachtgever verplicht gebruiker daarvan in kennis te stellen. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van gebruiker kenbaar te maken waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden.

Artikel 8. Garanties en reclames

Gebruiker hanteert een algemene garantietermijn van één jaar op reparatiewerkzaamheden, tenzij anders is afgesproken in de desbetreffende offerte. Voor reinigingswerkzaamheden en noodreparaties geldt een garantietermijn van één maand. Voor renovatiewerkzaamheden geldt een garantietermijn van vijf jaar, tenzij anders is afgesproken in de desbetreffende offerte. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na onjuiste opslag of onderhoud door opdrachtgever en/of derden. Gebruiker hanteert geen garantie indien de factuur van de werkzaamheden niet is voldaan. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken zodra de zaken zijn geleverd en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Opdrachtgever dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Tijdige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, behoudens de gevallen waarin van de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of roekeloos gedrag. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, of tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is niet aansprakelijk voor lekkage tijdens het reinigen van het dak of de gevel. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Den Bosch is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

error: Content is protected !!